<a href="https://www.livechat.com/chat-with/14893845/" rel="nofollow">Chat with us</a>, powered by<!-- --> <a href="https://www.livechat.com/?welcome" rel="noreferrer nofollow" target="_blank">LiveChat</a>
Multilogin | Điều khoản sử dụng

Điều khoản dịch vụ

Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với Multilogin!

Multilogin là đơn vị cung cấp các dịch vụ cấu hình trình duyệt ảo, dịch vụ này bao gồm các hoạt động như khởi tạo, quản lý, chia sẻ và sử dụng các cấu hình trình duyệt khác nhau cho một hoặc một số thiết bị, hoạt động kiểm soát vân tay của trình duyệt và thiết bị và các dịch vụ liên quan như được mô tả thông tin chi tiết trên trang web của chúng tôi (“Trang web”) tại https://multilogin.com.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Trang web của mình, điều này bao gồm tất cả các thông tin, các công cụ và các dịch vụ có thể truy cập đượccó thể truy cập được từ Trang web, với điều kiện là bạn phải chấp nhận tất cả các thông tin liên quan đến điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo được trình bày và ghi nhận trong Điều khoản dịch vụ của chúng tôi ("Điều khoản"), điều này còn bao gồm cả những chính sách được có thể truy cập đượcliên kết hoặc có thể truy cập thông qua các siêu liên kết. Ứng dụng Phần mềm của chúng tôi ("Ứng dụng") còn có thể bao gồm các điều khoản dịch vụ bổ sung hoặc phát sinh khác cho những người dùng trong quá trình họ sử dụng Ứng dụng. Trong trường hợp bạn không đồng ý hoặc phản đối với bất kỳ quy định nào trong Điều khoản của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu bạn ngay lập tức  ngừng việc truy cập và sử dụng Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi.

Các Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng này được cung cấp và vận hành bởi Multilogin Software OÜ.

Trong nội dung các Điều khoản "Multilogin" này, các thuật ngữ như "chúng tôi", "thuộc về chúng tôi" và "của chúng tôi" có nghĩa là đến Multilogin Software OÜ.

Trong mọi trường hợp, liên quan đến mọi vấn đề hỗ trợ kỹ thuật hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi trực tiếp tại [email protected] 

Các tiêu đề được sử dụng trong các Điều khoản này chỉ được sử dụng và đặt tên vì mục đích thuận tiện và điều này sẽ không có giá trị giới hạn hoặc tác động đến nội dung của các Điều khoản này.

Trong trường hợpTrong trường hợp các Điều khoản này được xem hoặc đánh giá là một đề nghị giao kết hợp đồng, thì việc chấp thuận đề nghị sẽ được giới hạn một cách minh thịmột cách minh thị trong phạm vi của các Điều khoản này.

Vui lòng chuyển đến phần Thời gian mà các Điều khoản này có hiệu lực ở cuối trang này.

PHẦN 1 - ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1.1 Chúng tôi, với tư cách là những người đi tiên phong trong lĩnh vực này, đã nghiên cứu và phát triển nên các Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng của mình.

1.2 Thông qua việcThông qua việc truy cập và sử dụng Trang web của Multilogin, bạn được xem là đã đồng ý rằng mình sẽ bị ràng buộc pháp lý bởi nội dung của các Điều khoản lý của chúng tôi.

1.3 Thông qua việc đăng ký tài khoản, mua sắm từ chúng tôi hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ (đăng ký gói giá) hoặc sử dụng Ứng dụng của chúng tôi, bạn được xem là đã tham gia vào "Dịch vụ" hoặc "Các dịch vụ" của chúng tôi và đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các Điều khoản của chúng tôi.

1.4 Ứng dụng của chúng tôi có thể sẽ có các điều khoản dịch vụ bổ sung khác được áp dụng riêng cho người sử dụng Ứng dụng và có thể truy cập đượcsẽ có thể truy cập được bởi người dùng Ứng dụng khi truy cập phần mềm.

1.5 Chúng tôi sẽ hành động với nỗ lực đáng kể nhất để tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Để tìm hiểu thêm, xin vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

1.6 Điều khoản dịch vụ của chúng tôi sẽ áp dụng cho mọi người dùng, những ai sử dụng Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các đối tượng người dùng là khách truy cập, khách hàng, người bán và/hoặc người đóng góp nội dung, v.v.

1.7 Bạn đồng ý và cam kết rằng mình sẽ không thực hiện việc sao chép, tạo bản sao, chuyển nhượng, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Trang web, Dịch vụ hoặc Ứng dụng hoặc bất kỳ thông tin liên hệ nào trên Trang web, Dịch vụ hoặc Ứng dụng mà chúng tôi cung cấp mà không có sự cho phép hoặc đồng ý một cách minh thị từ Multilogin.

1.8 Chúng tôi có toàn quyền trong việc đình chỉ hoặc từ chối dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì và vào bất kỳ thời điểm nào trong trường hợp có sự không tuân thủ đối với bất kỳ quy tắc nào được nêu trong Điều khoản của chúng tôi.

1.9 Bạn không được sử dụng Trang web, Dịch vụ hoặc Ứng dụng của chúng tôi để thực hiện bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào cũng như không được lợi dụng nó để vi phạm bất kỳ luật nào trong phạm vi quyền hạn của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở luật bản quyền) hoặc quy định pháp luật điều chỉnh của Cộng hòa Estonia.

1.10 Với vai trò là người dùng, bạn đồng ý rằng bạn sẽ tự mình chịu trách nhiệm tuân thủ mọi luật địa phương hiện hành có thể áp dụng cho việc bạn sử dụng Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi.

1.11 Chúng tôi hoàn toàn từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý có liên quan đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng.

1.12 Trong trường hợp các hoạt động bất hợp pháp đã nêu được phát hiện hoặc báo cáo, hoặc trong trường hợp chúng tôi được các cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền yêu cầu làm như vậy, chúng tôi có toàn quyền trong việc tạm thời hoặc vĩnh viễn đình chỉ hoặc ngừng cấp phép cho việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ cho người vi phạm thực hiện các hoạt động bất hợp pháp. Thông qua việc tiến hành các hoạt động bất hợp pháp, chúng tôi sẽ tước đi một cách tự động khả năng xuất bất kỳ dữ liệu nào được thu thập bởi người vi phạm. Tùy thuộc vào hoàn cảnh của các hoạt động và tình hình thực tế, chúng tôi sẽ có toàn quyềnquyết định theo từng trường hợp cụ thể để tiến hành việc cho phép hoặc từ chối xuất dữ liệu.

PHẦN 2 - TÍNH CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ VÀ KỊP THỜI CỦA THÔNG TIN

2.1 Các thông tin và tài liệu được đăng tải trên Trang web của chúng tôi chỉ được cung cấp cho mục đích tham khảo các thông tin chung và không nên được dựa vào hoặc sử dụng để làm cơ sở duy nhất phục vụ cho việc đưa ra các quyết định mà không tham khảo các nguồn thông tin chính thống, chính xác hơn, đầy đủ hơn hoặc kịp thời hơn với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại [email protected]. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin có thể truy cập được trên Trang web của chúng tôi không chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại. Bất kỳ sự phụ thuộc nào vào tài liệu trên Trang web của chúng tôi đều có nguy cơ của riêng bạn. 

2.2 Trang web của chúng tôi có thể bao gồm các thông tin lịch sử nhất định (ví dụ: bài viết, hướng dẫn hoặc phương tiện truyền thông khác đã chính xác vào ngày xuất bản trên Trang web, nhưng đã lỗi thời do những thay đổi sau này trong luật pháp hoặc cải thiện Dịch vụ hoặc Ứng dụng). Các thông tin mang tính lịch sử như vậy, nhất thiết, không phải là là nội dung được cập nhật ở thời điểm hiện tại và chỉ được cung cấp để bạn tham khảo.

2.3 Chúng tôi có toàn quyền trong việc thực hiện các sửa đổi đối với nội dung Trang web và Dịch vụ của chúng tôi vào bất cứ thời điểm nào, tuy vậy chúng tôi không có nghĩa vụ phải thực hiện việc cập nhật bất kỳ thông tin nào trên Trang web và Dịch vụ của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng bạn tự mình có trách nhiệm phải theo dõi các thay đổi đối với Trang web và Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức không có nghĩa vụ phải thực hiện việc xuất bản bất kỳ thông tin mới nào về Trang web và Dịch vụ bằng Trang web hoặc qua e-mail hoặc Ứng dụng.

2.4 Trong quá trình cung cấp Dịch Vụ, chúng tôi có thể sẽ thực hiện việc cung cấp các hướng dẫn và thông tin giáo dục khác liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ ("Tài Liệu Giáo Dục"). Chúng tôi không đảm bảo và không có nghĩa vụ phải đảm bảo tính chính xác của các Tài liệu Giáo dục đó - các thông tin như vậy chỉ phục vụ cho mục đích thông tin.

2.5 Chúng tôi có thể vào mọi thời điểm và không cần thông báo trước, thực hiện các hoạt động thay đổi hoặc cải tiến về chức năng, thủ tục hoặc kỹ thuật đối với Trang web hoặc Dịch vụ, bao gồm cả Ứng dụng. Chúng tôi có thể, nhưng trong mọi trường hợp không bắt buộc phải thực hiện việc điều chỉnh, thêm hoặc loại bỏ bất kỳcác  chức năng cụ thể nào.

PHẦN 3 - DỊCH VỤ

3.1 Chúng tôi thực hiện việc cung cấp các dịch vụ hồ sơ trình duyệt ảo, bao gồm việc khởi tạo, quản lý, chia sẻ và sử dụng các cấu hình trình duyệt khác nhau trong một hoặc một số thiết bị, kiểm soát dấu vân tay của trình duyệt và thiết bị bởi Ứng dụng. Các Dịch vụ này có thông tin nhưu được mô tả thêm trên Trang web của chúng tôi.

3.2 Chúng tôi có toàn quyền trong việc giới hạn việc bán Dịch vụ của mình cho bất kỳ người, khu vực địa lý hoặc khu vực tài phán nào theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi có thể thực hiện quyền này trong từng trường hợp cụ thể.

3.3 Chúng tôi có quyền giới hạn số lượng của bất kỳ dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp.

3.4 Chúng tôi sẽ nổ lực trong việc đảm bảo chất lượng Dịch vụ của mình và thực hiện các công việc khả dĩ cần thiết để đáp ứng mong đợi của bạn.

3.5 Để đăng ký tài khoản, bạn có thể là thể nhân hoặc bạn có thể đăng ký làm đại diện cho pháp nhân. Dù ở loại hình đăng ký nào, bạn cần phải là người ít nhất 18 tuổi.

PHẦN 4 - SỬA ĐỔI DỊCH VỤ, NGỪNG DỊCH VỤ VÀ YÊU CẦU HOÀN TIỀN DO NGỪNG DỊCH VỤ

4.1 Chúng tôi có quyền tạm thời hoặc vĩnh viễn, thực hiện việc sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng Trang web, Dịch vụ hoặc Ứng dụng (hoặc bất kỳ phần nào hoặc nội dung tương ứng của chúng) mà không cần thông báo trước hoặc lên kế hoạch trước và thông báo cho người dùng.

4.2 Chúng tôi có quyền thực hiện việc từ chối truy cập vào Trang web hoặc Dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào. Mọi sự giải thích về lý do đình chỉ hoặc từ chối dịch vụ có thể sẽ hoặc không  được công bố tùy thuộc vào hoàn cảnh và khả năng của chúng tôi.

4.3 Đôi khi chúng tôi có thể thực hiện việc giới hạn quyền truy cập vào Trang web và Dịch vụ của chúng tôi để thực hiện việc bảo trì và cập nhật theo quyết định riêng của chúng tôi.

4.4 Chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc thực hiện bất kỳ sự sửa đổi, thay đổi giá, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp Trang web, Dịch vụ hoặc nội dung từ phía chúng tôi.

4.5 Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các sự cố ngừng dịch vụ do trung tâm dữ liệu bên thứ ba hoặc nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) của người dùng hoặc máy chủ, bộ định tuyến, mạng, v.v. của ISP cụ thể ưa thích của người dùng, lỗi hoặc sự cố kết nối gây ra từ đó.

4.6 Chúng tôi chỉ hoàn trả các yêu cầu bồi thường cho sự cố ngừng dịch vụ kéo dài hơn 24 giờ và do các vấn đề từ phía chúng tôi gây ra. Chúng bao gồm, nhưng không giới hạn ở, ví dụ: phụ trợ bất ngờ dưới hoặc không hoạt động, mất điện, biến động trong mạng của chúng tôi, v.v. Các khoản bồi thường sẽ tỷ lệ thuận và số tiền phụ thuộc vào gói đăng ký (giá) và thời gian ngừng dịch vụ cụ thể kéo dài.

4.7 Yêu cầu hoàn trả tiền bồi thường do ngừng cung cấp dịch vụ phải được gửi cho [email protected] trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra. Vui lòng xem Yêu cầu Hoàn tiền khi ngừng dịch vụ.

4.8 Tất nhiên, chúng tôi hoàn toàn tôn trọng các yêu cầu hoàn lại tiền cho sự cố ngừng hoạt động do các vấn đề từ phía chúng tôi. Việc hoàn tiền vì các lý do khác được phát hành theo quyết định của chúng tôi và có thể được chấp nhận hoặc từ chối tùy từng trường hợp.

PHẦN 5 - GIÁ CẢ VÀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

5.1 Các loại hình đăng ký tiêu chuẩn cho Dịch vụ của chúng tôi được liệt kê trên Trang web của chúng tôi.

5.2 Giá cho Dịch vụ của chúng tôi có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

5.3 Tất cả các mô tả về giá cả có thể thay đổi bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi vào từng thời điểm.

5.4 Trong trường hợp có sự thay đổi về giá, các gói đăng ký đang hoạt động sẽ tiếp tục được duy trì như hiện tại trong thời gian còn lại cho đến khi kết thúc chu kỳ thanh toán đăng ký trừ khi có hướng dẫn của Multilogin.

5.5 Bất kỳ đề nghị nào cho bất kỳ dịch vụ nào được thực hiện trên Trang web của chúng tôi đều vô hiệu khi dịch vụ đó bị cấm.

5.6 Tùy thuộc vào loại người dùng và nơi cư trú / trụ sở, khi đăng ký Dịch vụ của chúng tôi, Thuế giá trị gia tăng (VAT) có thể sẽ được áp dụng. Trong trường hợp VAT được tính, nó sẽ được thêm vào giá.

5.7 Một số quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU) có thể chọn áp dụng thay đổi thuế suất VAT do COVID-19. Hiện tại, Estonia có thuế suất VAT tiêu chuẩn là 20%, Phần Lan 24%, Đan Mạch và Thụy Điển 25%, vì vậy hãy lưu ý rằng thuế suất VAT khác nhau trong EU.

5.8 Để xác định, trong trường hợp VAT được áp dụng theo Đạo luật thuế giá trị gia tăng (VATA), nơi cung cấp và loại người đăng ký cần được xác định tương ứng:

5.9 Vui lòng lưu ý rằng không phải tất cả các pháp nhân đều phải chịu trách nhiệm về mã số  VAT, chúng tôi sử dụng tìm kiếm mã số VAT của Ủy ban Thuế và Hải quan Estonia để xác định xem người dùng  trong nước có mã số thuế GTGT của Estonia hay người dùng đến từ một quốc gia EU khác, chúng tôi sử dụng VIES của Ủy ban Châu Âu (Hệ thống trao đổi thông tin VAT)  để xác định xem người dùng có số VAT hợp lệ tại nơi thành lập hay không.

5.10 Thông tin thêm về giá cả và VAT có thể truy cập được trên trang Giá  của chúng tôi, CHỈ THỊ HỘI ĐỒNG 2006/112 / EC, Đạo luật thuế giá trị gia tăng hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng tại [email protected] để biết chi tiết.

PHẦN 6 - TẠO TÀI KHOẢN TRANG WEB VÀ ĐĂNG NHẬP

6.1 Trên Trang web của chúng tôi, người dùng có thể tạo tài khoản Trang web để đăng ký gói dịch vụ.

6.2 Bạn cần có một email làm việc và đặt mật khẩu cho tài khoản Trang web.

6.3 Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin đăng nhập e-mail của bạn.

6.4 Sau khi đăng ký, từ đó bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại Trang web của chúng tôi bằng email và mật khẩu bạn đã cung cấp trong quá trình tạo tài khoản Trang web. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi phải chính xác, cập nhật và đầy đủ.

6.5 Trong trường hợp bạn mất mật khẩu tài khoản Trang web của mình, nó có thể được đặt lại miễn là bạn có quyền kiểm soát địa chỉ e-mail bạn đã sử dụng để đăng ký. Thông tin thêm có thể được tìm thấy trên Trang web của chúng tôi hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng tại [email protected].

PHẦN 7 - TẠO TÀI KHOẢN ỨNG DỤNG VÀ ĐĂNG NHẬP VÀO ỨNG DỤNG

7.1 Việc tạo tài khoản Ứng dụng được thực hiện thông qua Ứng dụng. Bạn cần phải có một email làm việc và đặt mật khẩu chính mà bạn chọn. Khi bạn thực hiện điều đó, thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi phải chính xác, cập nhật và đầy đủ.

7.2 Vui lòng không sử dụng các địa chỉ email không hợp lệ hoặc hư cấu không tồn tại vì chúng tôi cần có thể liên hệ với bạn qua email để xác nhận đăng ký tài khoản của bạn và thực hiện quy trình cài đặt hai bước của Ứng dụng. Sử dụng email của người khác không bị cấm trong trường hợp bạn có quyền hoặc sự cho phép sử dụng e-mail như vậy, nhưng hãy nhớ rằng email như vậy có thể làm giảm bảo mật tài khoản của bạn. Bạn phải đảm bảo rằng địa chỉ email của bạn luôn được giữ chính xác và cập nhật.

7.3 Bạn có thể truy cập tài khoản Ứng dụng bằng mật khẩu chính của mình sau này. Để sử dụng các chức năng của Ứng dụng, cần có gói đăng ký đang hoạt động.

PHẦN 8 - XÁC MINH HAI BƯỚC ĐĂNG KÝ TRONG ỨNG DỤNG

8.1 Ứng dụng sẽ yêu cầu trong quá trình đăng ký mã kích hoạt để hoàn tất thủ tục đăng ký. Mã này do chúng tôi tạo và gửi qua email đến địa chỉ mà bạn đã gửi trong khi tạo tài khoản Ứng dụng. Chỉ cần nhập mã kích hoạt từ email vào ứng dụng để tiếp tục.

PHẦN 9- BẢO MẬT MẬT KHẨU CỦA TÀI KHOẢN ỨNG DỤNG

9.1 Bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động trên tài khoản của mình và giữ bí mật mật khẩu đã đặt cho ứng dụng.

9.2 Chúng tôi không thể yêu cầu và thúc giục bạn lưu mật khẩu tài khoản đã đặt của mình ở nhiều nơi an toàn. Mật khẩu của bạn là khóa mã hóa dữ liệu phiên của bạn (cookie, tab, bộ nhớ cục bộ, v.v.). Trong trường hợp bạn quên hoặc mất mật khẩu chính đã đặt, bạn sẽ không thể truy cập dữ liệu của mình được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi. Nó được mã hóa; không có "cửa sau", không có "kế hoạch B". Trong trường hợp bạn mất mật khẩu chính, bạn đã mất dữ liệu của mình.

9.3 Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin đăng nhập e-mail và mật khẩu chính của Ứng dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra thông qua việc sử dụng thông tin đăng nhập của bạn bằng Dịch vụ.

9.4 Bạn đồng ý thông báo cho bộ phận hỗ trợ khách hàng tại [email protected] ngay lập tức, trong trường hợp bạn tin rằng tính bảo mật hoặc thông tin đăng nhập của bạn đã bị xâm phạm hoặc trong trường hợp bạn nghi ngờ việc sử dụng trái phép Ứng dụng hoặc Dịch vụ thay mặt bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép thông tin đăng nhập của bạn cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác. 

9.5 Hãy nhớ rằng trong trường hợp bạn mất mật khẩu chính, bạn có thể đặt lại mật khẩu, nhưng bạn không thể giải mã các tab, cookie và dữ liệu cá nhân khác được lưu trữ. Tuy nhiên, bạn sẽ giữ quyền truy cập vào danh sách hồ sơ trình duyệt, cài đặt cấu hình hồ sơ trình duyệt và chính tài khoản đó.

Caveat emptor ("Hãy để người mua cẩn thận") - Bạn đã được cảnh báo!

PHẦN 10 - GÓI ĐĂNG KÝ

10.1 Sau khi cài đặt Ứng Dụng và thiết lập tài khoản Ứng Dụng, bạn có thể chọn gói thuê bao tiêu chuẩn phù hợp. Phí và tính năng của mỗi gói đăng ký được mô tả trên trang Giá trên Trang web của chúng tôi.

Trong trường hợp bạn cần một giải pháp tùy chỉnh, đừng ngần ngại liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại [email protected] để biết nhu cầu gói đăng ký tùy chỉnh và các khả năng khác.

PHẦN 11 - BẮT ĐẦU, GIA HẠN VÀ HỦY ĐĂNG KÝ

11.1 Tất cả các đơn đặt hàng đăng ký sẽ được xem xét và phê duyệt theo cách thủ công.

11.2 Thông qua việc đăng ký Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý một cách minh thị cho chúng tôi bắt đầu cung cấp Dịch vụ trước khi kết thúc thời hạn 14 ngày của quyền rút khỏi hợp đồng. Khi làm như vậy, bạn thừa nhận rằng bạn mất quyền rút lại khi đưa ra sự đồng ý như vậy. Sự đồng ý được coi là đã nhận được bởi chúng tôi khi bạn đăng ký Dịch vụ của chúng tôi.

11.3 Chúng tôi xem trọng khách hàng và nỗ lực vì sự hài lòng của khách hàng. Để làm cho trải nghiệm Dịch vụ của chúng tôi thú vị hơn nữa, chúng tôi đã thiết kế việc đăng ký tự động gia hạn vào cuối mỗi chu kỳ thanh toán trừ khi bạn hủy tự động gia hạn thông qua trang quản lý tài khoản trực tuyến của mình hoặc Thông qua việc liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại [email protected] 

11.4 Tất nhiên, bạn có thể chọn không tự động gia hạn đăng ký của mình ngay sau khi đăng ký bắt đầu trong trường hợp bạn không muốn đăng ký tự động gia hạn. Gói đăng ký trả phí của bạn sẽ tiếp tục cho đến khi kết thúc chu kỳ thanh toán.

11.5 Tuy vậy, xin đừng lo lắng, vì việc hủy tự động gia hạn gói đăng ký trả phí không tự động xóa tài khoản Ứng dụng của bạn. Dữ liệu của bạn sẽ được lưu giữ và bạn có thể sử dụng Dịch vụ trong thời gian còn lại.

11.6 Bạn có thể hủy gói đăng ký trả phí. Trong trường hợp bạn thực hiện hủy đăng ký, đăng ký trả phí của bạn sẽ bị chấm dứt kể từ thời điểm chúng tôi nhận được thông báo. Chúng tôi bảo lưu tối đa 14 ngày để tiến hành tính tiền kể từ ngày yêu cầu hoàn tiền. Lưu ý rằng một khi bạn chấm dứt đăng ký, bạn sẽ không thể tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Ứng dụng sẽ vẫn không có đăng ký và dữ liệu của bạn sẽ không được lưu giữ mãi mãi (chúng tôi sẽ cố gắng, nhưng không đảm bảo, để bảo toàn dữ liệu trong 3 tháng sau khi chấm dứt đăng ký).

11.7 Hoàn tiền hủy được thực hiện từ số tiền đã thanh toán và chúng tôi có thể sử dụng đơn vị tiền tệ ban đầu (trừ tiền điện tử) hoặc Euro, bất kể tỷ giá hối đoái hoặc giá trị thị trường hiện tại tại ngày hủy. Tỷ giá hối đoái hoặc giá trị thị trường của ngày hoàn tiền được sử dụng trong trường hợp cần chuyển đổi tiền tệ.

11.8 Trong trường hợp đăng ký được thanh toán bằng tiền điện tử, việc hoàn tiền hủy được thực hiện bằng Euro Thông qua việc sử dụng  tỷ giá hối đoái tổng hợp  của CoinMarketCap vào ngày hoàn tiền.

11.9 Tiền hoàn lại cho thời gian còn lại của Dịch vụ chỉ khả dụng theo yêu cầu, nhưng được tính tỷ lệ thuận với thời gian sử dụng và số tiền phụ thuộc vào gói đăng ký (giá) và thời gian chấm dứt đăng ký. Liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng tại [email protected] để biết các đặc thù vì mỗi trường hợp có thể khác nhau.

PHẦN 12- TÀI KHOẢN ỨNG DỤNG THÀNH VIÊN NHÓM

12.1 Một số gói đăng ký nhất định bao gồm khả năng cấp quyền tạo tài khoản thành viên nhóm trong Ứng dụng, cho phép một số lượng người dùng bổ sung cụ thể được thêm vào và truy cập vào hồ sơ trình duyệt của tài khoản chính (thuê bao trả phí) mà không cần các thành viên trong nhóm Tài khoản Ứng dụng phải mua gói đăng ký.

12.2 Để chỉ định các tài khoản Ứng dụng của thành viên nhóm, vui lòng làm theo các hướng dẫn được mô tả trong Ứng dụng và trên Trang web.

12.3 Phạm vi quyền được cấp cho từng thành viên nhóm Tài khoản ứng dụng sẽ được xác định và thiết lập bởi người dùng tài khoản chính.

12.4 Các Điều Khoản này áp dụng cho cả người dùng tài khoản Ứng Dụng thành viên trong nhóm tương tự như người dùng tài khoản chính, nhưng trong phạm vi áp dụng.

12.5 Khi hủy gói đăng ký hoặc xóa tài khoản chính, quyền truy cập của thành viên trong nhóm Tài khoản Ứng dụng cũng sẽ chấm dứt.

PHẦN 13 - XÓA TÀI KHOẢN

13.1 Người dùng có thể xóa tài khoản Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi vào bất cứ thời điểm nào.

13.2 Các Điều khoản này vẫn tồn tại sau khi chấm dứt tài khoản.

13.3 Chúng tôi sẽ xóa tất cả thông tin tài khoản của bạn, ngoại trừ các thông tin tối thiểu những gì cần thiết để đáp ứng và việc thực hiện nghĩa vụ kế toán đối với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

13.4 Xin lưu ý rằng một khi bạn đã thực hiện việc xóa tài khoản Ứng dụng, tất cả dữ liệu được tạo trong tài khoản của bạn và thành viên nhóm Tài khoản Ứng dụng - bao gồm phiên, thông số của chúng, các tab đã mở và thông số cấu hình phần mềm - sẽ bị xóa trong thời gian 3 tháng và sau thời gian đó chúng sẽ không thể khôi phục được ngay cả khi sau đó bạn quyết định đăng ký lại - bạn phải đăng ký lại,  và bắt đầu lại từ đầu. Trong trường hợp được yêu cầu một cách minh thị, chúng tôi sẽ xóa tất cả dữ liệu ngay lập tức.

13.5 Khi xóa tài khoản Ứng dụng của bạn, các gói đăng ký trả phí của bạn cũng sẽ bị hủy theo phần Hủy bỏ của các Điều khoản này. Ngoài ra, hãy xem Chấm dứt các Điều khoản này để biết thêm chi tiết.

PHẦN 14 - TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN THANH TOÁN VÀ TÀI KHOẢN

14.1 Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đăng ký nào bạn đặt với chúng tôi trong trường hợp thông tin thanh toán và tài khoản được cung cấp là cố ý sai hoặc gây hiểu lầm ác ý.

14.2 Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của chúng tôi, thực hiện việc giới hạn hoặc hủy đơn đặt hàng, thay đổi số lượng đăng ký cho mỗi người, mỗi thực thể hoặc mỗi đơn đặt hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm việc thực hiện  đăng ký được đặt bởi hoặc dưới cùng một tài khoản khách hàng, cùng một thẻ tín dụng và / hoặc đơn đặt hàng sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán và / hoặc giao hàng.

14.3 Trong trường hợp chúng tôi thực hiện các thay đổi hoặc hủy đăng ký, chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn Thông qua việc liên hệ với e-mail và / hoặc địa chỉ thanh toán được cung cấp tại thời điểm đăng ký được thực hiện.

14.4 Chúng tôi có quyền giới hạn hoặc cấm thực hiện việc đăng ký, theo đánh giá riêng của chúng tôi.

14.5 Bạn đồng ý và có nghĩa vụ phải cung cấp các thông tin thanh toán và tài khoản hiện tại, một cách đầy đủ và chính xác cho chúng tôi.

14.6 Bạn đồng ý cập nhật kịp thời tài khoản của bạn và các thông tin khác, bao gồm địa chỉ e-mail và số thẻ tín dụng và ngày hết hạn, vì mục đích để chúng tôi có thể hoàn tất các giao dịch của bạn và liên hệ với bạn khi cần.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem lại  phần Yêu cầu hoàn tiền khi ngừng hoạt động dịch vụ của các Điều khoản này.

PHẦN 15 - THANH TOÁN NÓI CHUNG

15.1 Thanh toán cho việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi được chấp nhận bởi VISA, MasterCard, AMERICAN EXPRESS, PayPal, chuyển khoản ngân hàng và các loại tiền điện tử sau: Bitcoin (BTC)+, Litecoin (LTC)+ , Ethereum (ETH), USDT (USDT), Bitcoin SV (BSV), StableUSD (USDS), DASH (DASH), Bitcoin Cash (BCH), XRP (XRP), Zcash (ZEC), Sirin Labs (SRN), Telcoin (TEL), Nano (NANO), TRON (TRX), Dai (DAI),  Ethereum Classic (ETC), Augur (REP), Dogecoin (DOGE), Golem (GNT), DigixDAO  (DGD), Wings DAO (WINGS), iEx.ec (RLC), Decred (DCR), Stellar (XLM), Basic Attention Token (BAT), Qtum Ignition (QTUM), Storj (STORJ), FunFair (FUN), Salt (SALT), Bitcoin Gold (BTG), DigiByte (DGB), district0x (DNT), Power Ledger (POWR), Populous (PPT), Bread (BRD), Noah (NOAH), Binance token (BNB), Polymath (POLY), Kyber Network (KNC),  TrueUSD (TUSD), Mithril (MITH), Link (LINK), BitTorrent (BTT), Travala.com (AVA), Mysterium (MYST), carVertical (CV), Aragon (ANT), Bancor Network Token (BNT), Civic (CVC), EOS (EOS), TenXPay (PAY), OmiseGo (OMG), Monaco (MCO), 0x Protocol Token (ZRX), Storj (STORJ).

15.2 Tính khả dụng của phương thức thanh toán ở một quốc gia cụ thể là không nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi và phần lớn phụ thuộc vào tính khả dụng của dịch vụ của phương thức thanh toán đó tại quốc gia đó. Chúng tôi có quyền chọn tham gia hoặc không tham gia bất kỳ phương thức thanh toán nào mà chúng tôi chấp nhận mà không cần giải thích cho bạn. Bộ phận hỗ trợ khách hàng sẽ thông báo cho bạn trong trường hợp phương thức thanh toán đã chọn không được chấp nhận và cần thay đổi.

15.3 Khi bạn thanh toán cho một thuê bao, bạn cũng đồng ý với các điều khoản dịch vụ của bộ xử lý thanh toán (ví dụ: PayPal, MasterCard, v.v.). Hãy chắc chắn rằng bạn đã kiểm tra các điều khoản và điều kiện của bộ xử lý thanh toán hiện hành để biết chi tiết. 

PHẦN 16 - PayPal HOẶC THANH TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN TRƯỚC BẰNG THẺ TÍN DỤNG

16.1 Thông qua việc cung cấp Ủy quyền trước cho các Khoản thanh toán được chấp thuận trước bởi PayPal hoặc thanh toán bằng thẻ tín dụng, bạn cung cấp cho chúng tôi khả năng thu thập hoặc đảo ngược các khoản thanh toán số tiền cố định hoặc biến đổi từ tài khoản PayPal hoặc thẻ tín dụng của bạn trên cơ sở một lần hoặc trên cơ sở định kỳ (không thường xuyên hoặc định kỳ) (như được quy định thêm trong thỏa thuận thanh toán hiện hành - tài liệu mà bạn đồng ý khi cấp Ủy quyền) cho đến khi bạn hủy Ủy quyền hoặc thỏa thuận cơ bản với áp dụng bên thứ ba.

16.2 Trong trường hợp Khoản thanh toán được chấp thuận trước của bạn yêu cầu chuyển đổi tiền tệ bởi PayPal hoặc bên cung cấp thẻ tín dụng hoặc một số liên kết của nhà cung cấp thẻ tín dụng trong cổng, số tiền phí chuyển đổi tiền tệ sẽ được xác định tại thời điểm bên thứ ba hiện hành xử lý thanh toán của bạn và hoàn tất giao dịch. Bạn thừa nhận rằng tỷ giá hối đoái được xác định tại thời điểm của mỗi giao dịch thanh toán sẽ khác nhau và bạn đồng ý với việc thực hiện các Khoản thanh toán được chấp thuận trước hoặc thanh toán bằng thẻ tín dụng trong tương lai PayPal dựa trên tỷ giá hối đoái biến động.

16.3 Thay đổi về số tiền được lập hóa đơn có thể xảy ra do nâng cấp, hạ cấp hoặc mua Dịch vụ hoặc tính năng bổ sung. Tất cả những điều nói trên chỉ được thực hiện thông qua bảng thanh toán của người dùng và được phân biệt một cách minh thị là các dịch vụ trả phí. Chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn để thực hiện bất kỳ thay đổi nào về số tiền đã lập hóa đơn. Bạn sẽ nhận được thông báo qua e-mail về cả giao dịch mua một lần và thay đổi đối với số tiền được lập hóa đơn định kỳ.

PHẦN 17- PayPal HOẶC CHUYỂN ĐỔI TIỀN TỆ BẰNG THẺ TÍN DỤNG

17.1 Bạn có thể thực hiện việc gửi tiền để thanh toán bằng PayPal dưới dạng Đô la Mỹ, Đô la Canada, Euro, Bảng Anh, Yên, Đô la Úc, Real Brazil, Koruna Séc, Krone Đan Mạch, Đô la Hồng Kông, Forint Hungary, New Shekels Israel, Peso Mexico, Đô la New Zealand, Krone Na Uy, Peso Philippines, Zloty Ba Lan, Đô la Singapore, Krona Thụy Điển, Franc Thụy Sĩ, Baht Thái và Đô la mới Đài Loan. Có thể sẽ tồn tại một số hạn chế liên quan đến nơi bạn có thể gửi một số loại tiền tệ nhất định tùy thuộc vào quốc gia.

17.2 Khi bạn thực hiện việc chuyển khoản thanh toán của gói đăng ký Dịch vụ bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ chính trong Tài khoản PayPal của bạn, PayPal quy tắc chuyển đổi tiền tệ có thể sẽ được áp dụng. Để biết chi tiết về PayPal quy tắc chuyển đổi tiền tệ, hãy liên hệ với PayPal để có thêm thông tin.

17.3 Hãy nhớ rằng khi thực hiện việc sử dụng thẻ tín dụng, bên cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng hoặc một số liên kết của nhà cung cấp thẻ tín dụng trong cổng (do nhà cung cấp dịch vụ đó quy định) có thể có các hạn chế về điều khoản vận hành các loại tiền tệ khác nhau trái ngược với đơn vị tiền tệ chính của tài khoản thẻ tín dụng của bạn hoặc có các quy tắc chuyển đổi cụ thể. Để biết chi tiết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng của bạn để có thêm thông tin.

PHẦN 18 - HỦY THANH TOÁN PayPal HOẶC THẺ TÍN DỤNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TRƯỚC

18.1 Bạn có thể thực hiện việc hủy Thanh toán được chấp thuận trước PayPal hoặc thanh toán bằng thẻ tín dụng bất kỳ lúc nào Thông qua việc yêu cầu hủy dịch vụ thông qua trang "Tài khoản của tôi" trong Tài khoản Ứng dụng hoặc sử dụng bảng thanh toán trong tài khoản Trang web hoặc Thông qua việc gửi thư hủy trực tiếp đến bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại [email protected].

18.2 Bạn cũng có thể thực hiện việc hủy Khoản thanh toán được chấp thuận trước trong tài khoản PayPal của mình bất kỳ lúc nào tối đa 1 ngày làm việc trước ngày thanh toán được lên lịch thực hiện.

18.3 Bạn có thể thực hiện việc hủy Thanh toán được phê duyệt trước PayPal Thông qua việc đăng nhập vào tài khoản PayPal của mình, truy cập tab "Cài đặt", sau đó, trong phần "Cài đặt thanh toán", nhấp vào "Thanh toán được chấp thuận trước" và làm theo hướng dẫn để hủy thanh toán.

18.4 Việc thực hiện các khoản bồi hoàn, mở các tranh chấp PayPal hoặc thẻ tín dụng mà không có lý do thực chất thực tế bất chấp được xem là hành vi không chuẩn mực và có thể khiến tài khoản của bạn bị tạm ngưng hoạt động.

PHẦN 19 - HOÀN TIỀN CHO CÁC KHOẢN THANH TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN TRƯỚC

19.1 Bạn đồng ý rằng bạn không thể yêu cầu chúng tôi hoặc PayPal hoàn lại tiền cho Khoản thanh toán được chấp thuận trước trừ khi:

19.1.1 Việc ủy quyền không chỉ định số tiền chính xác của giao dịch thanh toán khi Ủy quyền được đưa ra và số tiền áp dụng vượt quá số tiền bạn có thể phải thanh toán một cách hợp lý, có tính đến lịch sử chi tiêu trước đây của bạn và hoàn cảnh của vụ việc; và

19.1.2 sự đồng ý của bạn đối với việc thực hiện thanh toán do Multilogin bắt đầu không được đưa ra một cách minh thị;

19.1.3 thông tin liên quan đến việc thanh toán bắt đầu không được Multilogin cung cấp hoặc cung cấp cho bạn trong ít nhất 4 tuần trước ngày giao dịch thanh toán được thực hiện cho Multilogin.

Để được hoàn tiền thanh toán bằng thẻ tín dụng, vui lòng xem phần Bắt đầu, gia hạn và hủy đăng ký của các điều khoản này nêu rõ Hoàn tiền hủy.

PHẦN 20- QUY TẮC ỨNG XỬ VÀ SỬ DỤNG BỊ CẤM

20.1 Chúng tôi có quyền thực hiện việc chấm dứt việc bạn sử dụng Trang web, Dịch vụ hoặc Ứng dụng vì hành vi vi phạm của bạn đối với bất kỳ việc sử dụng bị cấm nào.

20.2 Bạn không được tải lên virus, mã độc, vi-rút, ứng dụng cài giờ, ứng dụng hủy, tệp hoặc dữ liệu bị hỏng hoặc bất kỳ mã độc nào có tính chất phá hoại thông qua việc sử dụng Trang web, Dịch vụ hoặc Ứng dụng của chúng tôi.

20.3 Ngoài các điều cấm khác được quy định trong các Điều khoản này, BẠN BỊ CẤM sử dụng Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng để thực hiện việc:

a) can thiệp vào hoặc phá vỡ và gây bất ổn cho hoạt động bình thường hoặc các tính năng bảo mật của Trang web hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan, các trang web khác hoặc Internet; 

b) xuyên qua bất kỳ biện pháp phòng vệ nào mà chúng tôi đã sử dụng để bảo mật Trang web hoặc Dịch vụ; 

c) gây thiệt hại hoặc truy cập trái phép vào bất kỳ hệ thống, dữ liệu, mật khẩu hoặc thông tin nào khác, cho dù nó thuộc về chúng tôi hay một bên khác; 

d) phân phối tài liệu quảng cáo hoặc quảng bá không được yêu cầu hoặc trái phép, hoặc bất kỳ thư rác hoặc chuỗi thư nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chạy danh sách thư, danh sách hoặc bất kỳ loại trả lời tự động nào); 

e) thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt băng tải không hợp lý lên cơ sở hạ tầng của chúng tôi hoặc đối với các đối tác bên thứ ba của chúng tôi. Chúng tôi có quyền xác định điều gì là hợp lý và điều gì là không - liên hệ với  chúng tôi tại [email protected] trong trường hợp không chắc chắn;

f) gây hại cho hệ thống máy tính của chúng tôi hoặc các hệ thống máy tính khác; 

g) tải lên, phân phối hoặc truyền bá phim, chương trình hoặc vi-rút phần mềm hoặc bất kỳ loại mã độc hại nào được thiết kế để can thiệp vào chức năng thích hợp của bất kỳ phần mềm, phần cứng hoặc bất kỳ thiết bị nào sẽ hoặc có thể được sử dụng theo bất kỳ cách nào sẽ ảnh hưởng đến chức năng hoặc hoạt động của Dịch vụ hoặc của bất kỳ Trang web, nội dung, Ứng dụng hoặc trang web nào khác có liên quan,  hoặc Internet;h) vi phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi về Multilogin hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác: sao chụp, sao chép, phân phối, nhân bản, chuyển nhượng, bán lại, điều chỉnh, sửa đổi, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, cấp phép, hiển thị công khai, công bố, truyền tải, phát trực tuyến, phát sóng hoặc khai thác bất kỳ phần nào hoặc việc sử dụng hoặc truy cập Trang web hoặc Dịch vụ,  mà không có sự cho phép một cách minh thị của Multilogin; 

i) tách rời, đảo ngược, phân tích hoặc thiết kế ngược bất kỳ khía cạnh nào của Trang web hoặc Dịch vụ trong nỗ lực hoặc cố gắng truy cập hoặc cố gắng khám phá mã nguồn, ý tưởng hoặc thuật toán cơ bản; 

j) quấy rối, lạm dụng, lăng mạ, làm hại, phỉ báng, chế giễu, bôi nhọ, đeo bám, đe dọa, phỉ báng, vu khống, miệt thị, đe dọa hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, dân tộc, chủng tộc, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia hoặc khuyết tật; 

k) gửi thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm cho chúng tôi hoặc những người khác; 

l) thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác; 

m) thực hiện bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào; 

n) lôi kéo người khác thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi trái pháp luật nào; 

o) vi phạm bất kỳ biện pháp trừng phạt quốc tế nào, bao gồm cả các quy định, quy tắc, luật pháp quốc tế hoặc quốc gia hoặc pháp lệnh địa phương; 

p) cho bất kỳ mục đích khiêu dâm hoặc vô đạo đức nào. 

20.4 Bạn đồng ý không và không cố gắng thực hiện việc:

q) sử dụng các công cụ khai thác dữ liệu, rô bốt hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự trên Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi;

r) vi phạm các quyền hợp đồng hoặc quyền cá nhân hoặc các quyền khác của bất kỳ chủ thể nào, thông qua việc sử dụng, tải lên, truyền, phân phối hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào được cung cấp thông qua Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi, theo bất kỳ hình thức nào mà vi phạm bí mật thương mại, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bản quyền hoặc quyền khác của bất kỳ ai, bao gồm cả quyền riêng tư;

s) sử dụng tính năng hỗ trợ người dùng một cách không đúng cách để báo cáo sai cho chúng tôi;

t) cố gắng thu thập một cách bất hợp pháp mật khẩu hoặc thông tin cá nhân khác từ bất kỳ ai sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi.

20.5 Trong trường hợp chúng tôi xác định hoặc nhận được thông tin từ các bên thứ ba hoặc các cơ quan thực thi pháp luật về sự tồn tại hoặc nghi ngờ của bất kỳ việc sử dụng bị cấm nào được liệt kê ở trên hoặc các mục đích sử dụng bất hợp pháp khác thay mặt bạn, chúng tôi có toàn quyền trong việc quyết định chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ và Ứng dụng do bạn vi phạm các Điều khoản này và bạn sẽ mất bất kỳ quyền hoàn trả nào đối với phí đăng ký đã trả, bất kể thời gian còn lại. Bạn hoàn toàn đồng ý về việc  hoàn trả cho chúng tôi bất kỳ chi phí hoặc phí tổn nào có thể phát sinh, bao gồm cả các thiệt hại phái sinh, chúng tôi hoặc bất kỳ ai khác có thể có hoặc có thể phải chịu do vi phạm hoặc hành động bất hợp pháp đó.

20.6 Các quy tắc ứng xử và danh sách các mục đích sử dụng bị cấm đã nêu sẽ không được xem là đã hoàn toàn đầy đủ. Chúng tôi có quyền xác định hành vi nào mà chúng tôi cho là vi phạm các Điều khoản này hoặc hành động không phù hợp và thích hợp cần thực hiện.

20.7 Trong trường hợp chúng tôi được yêu cầu thực hiện hành động theo luật điều chỉnh hoặc dựa trên thông tin nhận được từ bên thứ ba hoặc chúng tôi được thông báo về bất kỳ hành động bất hợp pháp nào thay mặt bạn liên quan đến và / hoặc sử dụng Trang web, Dịch vụ hoặc Ứng dụng của chúng tôi hoặc bởi các cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền được ủy quyền ban hành các lệnh và / hoặc yêu cầu phải thực hiện cho chúng tôi, chúng tôi có quyền thực hiện việc từ chối cung cấp Dịch vụ cho bạn mà không hoàn lại tiền trong thời gian còn lại của Dịch vụ và không tiết lộ lý do đằng sau việc từ chối dịch vụ (trong trường hợp bị cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu).

20.8 Trong trường hợp thông tin về các hoạt động bất hợp pháp được phát hiện hoặc báo cáo bởi hoặc cho chúng tôi, chúng tôi sẽ có toàn quyền và không bị hạn chế trong việc thông báo cho các cơ quan chức năng tùy thuộc vào quy mô và tính chất của hoạt động bất hợp pháp này.

PHẦN 21 - TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI VÀ NGƯỜI DÙNG KHI SỬ DỤNG TRANG WEB, DỊCH VỤ VÀ ỨNG DỤNG

21.1 Chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng thuộc các trường hợp bị cấm hoặc bất hợp pháp.

21.2 Chúng tôi tuyên bố không tham gia và không liên quan đến các tranh chấp giữa người dùng hoặc giữa người dùng và bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến việc sử dụng Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng của người dùng.

21.3 Thông qua việc bạn sử dụng Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng, bạn đồng ý giải phóng chúng tôi khỏi các khiếu nại, thiệt hại và yêu cầu dưới mọi hình thức – dù đã biết hoặc chưa biết, dù đang nghi ngờ hoặc không nghi ngờ, đù đã tiết lộ hoặc chưa được tiết lộ - phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến các tranh chấp đó và Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng.

21.4 Tất cả nội dung bạn truy cập thông qua Dịch vụ và Ứng dụng đều sẽ do bạn tự mình chịu mọi rủi ro có thể phát sinh. Chúng tôi sẽ không thực hiện và không có trách nhiệm phải thực hiện việc giám sát những gì bạn với tư cách là người dùng làm trước, trong hoặc sau khi sử dụng Dịch vụ và Ứng dụng, chúng tôi cũng không cố tình thu thập thông tin bạn sử dụng hoặc đã sử dụng Dịch vụ và Ứng dụng để làm gì – toàn bộ điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào lựa chọn và trách nhiệm của bạn.

PHẦN 22 – CÁC CÔNG CỤ TÙY CHỌN CỦA BÊN THỨ BA

22.1 Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ của bên thứ ba, vui lòng lưu ý rằng chúng tôi sẽ không thực hiện và không có trách nhiệm phải thực hiện việc giám sát cũng như không có bất kỳ quyền kiểm soát hay đầu vào nào.

22.2 Bạn hoàn toàn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các công cụ đó "nguyên trạng" và "sẵn có" mà không có bất kỳ bảo đảm, đại diện hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào và không có bất kỳ sự chứng thực nào. Chúng tôi sẽ không có và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các công cụ tùy chọn của bên thứ ba.

22.3 Bất kỳ việc sử dụng nào của bạn đối với các công cụ tùy chọn như vậy được cung cấp thông qua Dịch vụ và Ứng dụng là hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro và quyết định và bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu rõ và chấp thuận các điều khoản mà (các) nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan cung cấp công cụ đã nêu.

22.4 Bất kỳ dịch vụ phụ trợ hoặc trang web nào được liên kết đến từ Dịch vụ và Ứng dụng (ví dụ: dịch vụ proxy) đến bất kỳ (các) nhà cung cấp bên thứ ba nào, cũng sẽ đều do bạn tự chịu rủi ro khi truy cập vì chúng tôi sẽ không thực hiện và không có trách nhiệm phải thực hiện việc kiểm soát các dịch vụ hoặc trang web đó hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hành động hoặc hành động của họ.

22.5 Multilogin có thể nhưng không có nghĩa vụ phải cung cấp các dịch vụ và / hoặc tính năng mới thông qua Trang web hoặc Ứng dụng (bao gồm, việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới của Multilogin hoặc các công ty khác mà Multilogin hợp tác). Các tính năng và/hoặc dịch vụ mới này cũng phải tuân theo các Điều khoản Dịch vụ này và sẽ được xác định một cách minh thị là thuộc về Multilogin hoặc công ty đối tác của chúng tôi.

PHẦN 23 - LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ BA

23.1 Một số nội dung và dịch vụ nhất định có thể truy cập được thông qua Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi có thể bao gồm các tài liệu từ bên thứ ba (ví dụ: trang blog, tài liệu, nhận xét của người dùng, video, v.v.).

23.2 Trong trường hợp bạn thực hiện việc truy cập và / hoặc đăng ký các trang web, dịch vụ hoặc tài liệu khác của bên thứ ba, bạn hiểu rõ và chấp nhận rằng mình sẽ tự chịu rủi ro và theo các điều khoản do bên thứ ba cung cấp.

23.3 Chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc mua hoặc sử dụng dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc bất kỳ giao dịch nào khác được thực hiện liên quan đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào.

23.4 Vui lòng xem xét cẩn thận mọi điều khoản, chính sách và thông lệ của bên thứ ba và đảm bảo bạn hiểu chúng trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào. Mọi nội dung khiếu nại, tranh chấp, mối quan tâm hoặc câu hỏi liên quan đến sản phẩm của bên thứ ba nên được chúng tôi chuyển tiếp đến bên thứ ba để được giải quyết.

23.5 Ngược lại, các liên kết của bên thứ ba có thể hướng bạn đến các trang web của bên thứ ba khác cũng không liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc tính chính xác của các liên kết đó và chúng tôi không đảm bảo và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm nào đối với bất kỳ tài liệu hoặc trang web của bên thứ ba nào như vậy hoặc đối với bất kỳ tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của các bên thứ ba đó.

PHẦN 24 - TRUYỀN THÔNG VÀ TIẾP THỊ TRỰC TIẾP

24.1 Thông qua việc sử dụng Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi hoặc cung cấp thông tin cho chúng tôi theo những cách khác, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể liên lạc với bạn về các vấn đề bảo mật, quyền riêng tư và quản trị liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng.

24.2 Chúng tôi sẽ liên lạc điện tử, trừ khi thực sự cần thiết cho các phương tiện liên lạc khác (ví dụ: qua điện thoại hoặc thư bưu điện).

24.3 Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi, chẳng hạn như e-mail hoặc thông báo và tin nhắn trên Ứng dụng.

24.4 Thông qua việc đăng ký Dịch Vụ hoặc sử dụng Ứng Dụng của chúng tôi, chúng tôi và các cộng sự đối tác của chúng tôi cũng nhận được sự đồng ý của bạn để gửi cho bạn các e-mail hoặc tin nhắn tiếp thị trực tiếp qua e-mail hoặc thông qua Ứng Dụng. Tất nhiên bạn có thể chọn không tham gia và trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ tôn trọng yêu cầu và không gửi cho bạn e-mail hoặc tin nhắn tiếp thị trực tiếp mà bạn không muốn. Để chọn không tham gia, hãy sử dụng liên kết hủy đăng ký được cung cấp ở chân trang của e-mail hoặc tin nhắn tiếp thị trực tiếp hoặc đóng Ứng dụng.

24.5 Bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ sẽ không bao gồm việc gửi tin nhắn tiếp thị hoặc chương trình phát sóng không mong muốn (ví dụ: spam). Chúng tôi có thể sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để chặn những kẻ gửi thư rác và kẻ lạm dụng sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi. Trong trường hợp bạn tin rằng spam có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, bạn nên báo cáo cho bộ phận hỗ trợ khách hàng tại [email protected].

PHẦN 25 - QUYỀN RIÊNG TƯ, THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ THU THẬP DỮ LIỆU

25.1 Chúng tôi hành động theo tất cả các quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành và sẽ cố gắng hết sức để giữ an toàn cho bất kỳ thông tin nào bạn đã cung cấp. Các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân có thể được xem trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

PHẦN 26 - NHẬN XÉT, PHẢN HỒI VÀ CÁC ĐỆ TRÌNH KHÁC

26.1 Trong trường hợp, theo yêu cầu của chúng tôi, bạn gửi một số bài nộp cụ thể (ví dụ: bài dự thi) hoặc không có yêu cầu, bạn gửi cho chúng tôi ý tưởng sáng tạo, đề xuất, đề xuất, kế hoạch hoặc các tài liệu khác, cho dù trực tuyến, qua e-mail, qua thư bưu điện hoặc Thông qua việc khác (gọi chung là "nhận xét"), bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, bất cứ lúc nào, không hạn chế, chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối, dịch và sử dụng trong bất kỳ phương tiện nào bất kỳ nhận xét nào mà bạn chuyển tiếp cho chúng tôi.

26.2 Chúng tôi không có nghĩa vụ phải:

26.2.1 duy trì bất kỳ bình luận nào một cách bí mật;

26.2.2 bồi thường cho bất kỳ ý kiến nào; hoặc

26.2.3 trả lời bất kỳ bình luận nào.

26.3 Bạn đồng ý rằng ý kiến của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư, tính cách hoặc quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu khác.

26.4 Bạn cũng đồng ý rằng ý kiến của bạn sẽ không chứa tài liệu bôi nhọ hoặc bất hợp pháp, lạm dụng hoặc khiêu dâm hoặc bất kỳ vi-rút máy tính hoặc phần mềm độc hại nào khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Dịch vụ, Ứng dụng hoặc bất kỳ (các) trang web nào có liên quan.

26.5 Bạn không được sử dụng địa chỉ e-mail giả, giả vờ là ai đó không phải là chính bạn hoặc đánh lừa chúng tôi hoặc bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ nhận xét nào.

26.6 Bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ nhận xét nào bạn đưa ra và tính chính xác của chúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ bình luận nào được đăng bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

26.7 Chúng tôi có quyền xóa hoặc gắn thẻ bất kỳ nhận xét nào theo quyết định riêng của chúng tôi.

26.8 Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tương tác của mình với những người khác sử dụng Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng và các bên thứ ba khác mà bạn tiếp xúc thông qua Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi.

26.9 Bạn hiểu rằng nội dung của bạn có thể được chuyển giao liên quan đến:

26.9.1 truyền qua các mạng khác nhau; và

26.9.2 Thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của mạng hoặc thiết bị kết nối.

26.10 Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ, quản lý tranh chấp giữa bạn và những người dùng khác của Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng. Điều này cũng áp dụng cho các tranh chấp giữa người dùng tài khoản chính và (các) tài khoản Ứng dụng của thành viên nhóm.

PHẦN 27 - QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

27.1 Bạn không có được bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào Thông qua việc truy cập hoặc sử dụng Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng hoặc bất kỳ sản phẩm độc quyền nào của chúng.

27.2 Không có giấy phép hoặc quyền nào được cấp cho bạn theo ngụ ý hoặc cách khác, theo bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào được kiểm soát hoặc sở hữu bởi chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng (người cấp phép) của bất kỳ tài sản trí tuệ liên quan nào như vậy, ngoại trừ các quyền và quyền được cấp một cách minh thị trong các Điều khoản này.

27.3 Tất cả các lợi ích, quyền và quyền sở hữu trong và đối với tất cả các tài liệu đối với tất cả những gì là một phần của Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn ở phần mềm, video, thiết kế, văn bản, đồ họa, hình ảnh, thông tin, âm nhạc, âm thanh và các tệp khác) thuộc sở hữu của chúng tôi và / hoặc chủ sở hữu bên thứ ba (người cấp phép) và bạn sẽ không có khiếu nại đối với nó trong chừng mực không được nêu khác trong tài liệu này.

27.4 Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sao chép, tái tạo, sửa đổi, phân phối, đóng khung, tái xuất bản, tải xuống, cạo, hiển thị, đăng, truyền tải hoặc bán dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, toàn bộ hoặc một phần, hoặc khai thác các tài liệu, là một phần của Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng, mà không có sự cho phép trước một cách minh thị của chúng tôi.

27.5 Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép cá nhân, không độc quyền, giới hạn thời gian, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép và có thể thu hồi để sử dụng Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng miễn là bạn tuân thủ các Điều khoản. Tất cả các quyền không được cấp một cách minh thị trong Điều khoản đều được bảo lưu.

27.6 Bạn không được sửa đổi, xuất bản, truyền tải, tham gia vào việc chuyển nhượng hoặc bán, sao chép, tạo các tác phẩm phái sinh, phân phối, thực hiện công khai, thiết kế đảo ngược, hiển thị công khai hoặc khai thác toàn bộ hoặc một phần bất kỳ phần mềm, tài liệu hoặc nội dung nào của Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng, trừ khi có quy định khác trong các Điều khoản này hoặc với sự cho phép trước một cách minh thị của chúng tôi.

28 Người dùng Ứng dụng có thể xuất hoặc sao chép bất kỳ dữ liệu nào được thu thập trong khi sử dụng Ứng dụng cho mục đích bất hợp pháp dự định của người dùng khi đăng ký đang hoặc đang hoạt động.

28.1 Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tạo bản sao lưu cho bất kỳ dữ liệu nào bạn gửi hoặc tạo hoặc muốn xuất thông qua Dịch vụ và Ứng dụng.

PHẦN 29 - LỖI, KHÔNG CHÍNH XÁC VÀ THIẾU SÓT

29.1 Trong trường hợp có thông tin trên Trang web, Dịch vụ hoặc Ứng dụng của chúng tôi có lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến mô tả sản phẩm, giá cả, khuyến mãi, ưu đãi và tính khả dụng, chúng tôi có toàn quyền trong việc tiến hành bất kỳ sự sửa chữa nào đối với bất kỳ lỗi, sự không chính xác hoặc thiếu sót nào và thay đổi hoặc cập nhật thông tin hoặc hủy đơn đặt hàng trong trường hợp bất kỳ thông tin nào như vậy không chính xác bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước (kể cả sau khi bạn đã đăng ký).

29.2 Chúng tôi không có nghĩa vụ phải thực hiện các cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ thông tin trong Trang web, Dịch vụ hoặc Ứng dụng của chúng tôi hoặc về bất kỳ nội dung liên quan nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin về giá, ngoại trừ trong các trường hợp được yêu cầu bởi các quy định của pháp luật.

29.3 Không có ngày cập nhật hoặc làm mới được chỉ định trực tiếp nào được áp dụng trong Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi hoặc trên bất kỳ nội dung liên quan nào, nên được thực hiện để chỉ ra rằng tất cả thông tin có thể truy cập được đã được sửa đổi hoặc cập nhật.

PHẦN 30 - TỪ CHỐI BẢO ĐẢM VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

30.1 Chúng tôi hoàn toàn không đưa ra bất kỳ đảm bảo, tuyên bố hoặc đảm bảo rằng việc bạn sử dụng Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.

30.2 Chúng tôi hoàn toàn không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào rằng các kết quả có thể thu được hoặc những gì người dùng tìm kiếm từ việc sử dụng Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi sẽ là chính xác hoặc sẽ là đáng tin cậy.

30.3 Bạn đồng ý một cách minh thị rằng việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng là rủi ro duy nhất của bạn và tất cả các dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua Dịch vụ và Ứng dụng (trừ khi được chúng tôi nêu một cách minh thị) được cung cấp "nguyên trạng" và "có thể truy cập được" để bạn sử dụng, mà không có bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào,  một cách minh thị hoặc ngụ ý, bao gồm tất cả các bảo đảm hoặc điều kiện ngụ ý về khả năng bán được, chất lượng có thể bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, độ bền, quyền sở hữu và không vi phạm.

30.4 Trong mọi trường hợp, giám đốc, cán bộ, nhân viên, chi nhánh, đại lý, nhà thầu, thực tập sinh, nhà cung cấp, nhà cung ứng dịch vụ hoặc người cấp phép của chúng tôi sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến bất kỳ thương tích, mất mát, khiếu nại hoặc bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt hoặc thiệt hại nào khác dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc thiệt hại mất mác về mặt lợi nhuận, mất doanh thu, mất tiền tiết kiệm, mất dữ liệu, chi phí thay thế hoặc bất kỳ thiệt hại tương tự nào, ngay cả khi các yêu cầu bồi thường thiệt hại đó là dựa trên hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm cả sơ suất), trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc cách khác, phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ phần nào của Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng hoặc cho bất kỳ khiếu nại nào khác liên quan theo bất kỳ cách nào đến việc bạn sử dụng Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc sử dụng Trang web,  Dịch vụ và Ứng dụng hoặc bất kỳ nội dung (hoặc sản phẩm) nào được đăng, truyền hoặc cung cấp thông qua Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng, ngay cả khi được thông báo về khả năng của chúng.

30.5 Không phải trong mọi trường hợp đều có thể thực hiện việc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại, trong những trường hợp như vậy, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi và các công ty đối tác của chúng tôi sẽ được giới hạn trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành quy định và cho phép.

PHẦN 31 - TỪ CHỐI BẢO ĐẢM VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

31.1 Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Multilogin và các công ty con, chi nhánh, đối tác, cán bộ, giám đốc, đại lý, nhà thầu, người cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, thực tập sinh và nhân viên của chúng tôi, vô hại trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm cả các vấn đề liên quan đến chi phí luật sư hợp lý, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm các Điều khoản này hoặc các tài liệu mà họ kết hợp thông qua việc tham chiếu hoặc siêu liên kết hoặc bạn vi phạm bất kỳ luật nào hoặc quyền của bên thứ ba.

31.2 Trong trường hợp Multilogin phải chịu bất kỳ khiếu nại, thiệt hại hoặc tổn thất nào khác do thành viên trong nhóm sử dụng Trang web, Dịch vụ hoặc Ứng dụng không chính xác hoặc bất hợp pháp, người dùng tài khoản Ứng dụng, thành viên trong nhóm, người dùng tài khoản Ứng dụng và người dùng tài khoản chính phải chịu trách nhiệm liên đới và riêng biệt về những tổn thất đó.

PHẦN 32 - TÍNH HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

32.1 Trong trường hợp có bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi được, thì các điều khoản đó vẫn sẽ được thực thi trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép và phần không thể thực thi sẽ được coi là độc lập khỏi các Điều khoản này. Điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào khác còn lại.

PHẦN 33 - CHẤM DỨT ĐIỀU KHOẢN

33.1 Các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt các Điều khoản này sẽ tồn tại ngay cả sau khi chấm dứt thỏa thuận này vì mục đích của tất cả các mục đích đã được nêu ra trước đó.

33.2 Các Điều khoản này có hiệu lực trừ khi và cho đến khi bạn hoặc chúng tôi chấm dứt hiệu lực của các Điều khoản đó.

33.2.1 Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản này vào bất cứ thời điểm  nào thông qua việc thông báo cho chúng tôi rằng bạn không còn muốn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn ngừng sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi.

33.2.2 Trong trường hợp theo quyết định riêng của chúng tôi, trong trường hợp xảy ra việc bạn không tuân thủ hoặc chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào của các Điều khoản này, chúng tôi có toàn quyền trong việc chấm dứt thỏa thuận này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và bạn sẽ vẫn chịu trách nhiệm về tất cả các khoản tiền đến hạn và bao gồm cả ngày chấm dứt; và/ hoặc theo đó, chúng tôi có thể từ chối bạn truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

33.3 Các Điều khoản này được soạn thảo mang tính cá nhân đối với riêng bạn. Bạn không thể bán, chuyển nhượng hoặc cấp phép lại cho chúng trừ khi bạn nhận được sự đồng ý trước của chúng tôi.

33.4 Multilogin có quyền bán, chuyển nhượng hoặc ủy quyền bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của mình theo các Điều khoản này mà không cần sự đồng ý của bạn. Chúng tôi có quyền, nhưng không bắt buộc phải cung cấp cho bạn thông báo qua e-mail, thông báo bằng văn bản hoặc Thông qua việc đăng thông báo một cách một cách minh thị trên Trang web của chúng tôi hoặc thông qua Ứng dụng.

PHẦN 34 - TOÀN BỘ THỎA THUẬN

34.1 Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của các Điều khoản này sẽ đồng nghĩa và sẽ không cấu thành bất kỳ sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó hoặc các quyền khác hoặc quy định khác.

34.2 Các Điều khoản này và bất kỳ biểu mẫu, chính sách hoặc quy tắc hoạt động hoặc hướng dẫn nào được chúng tôi đăng tải trên Trang web liên quan đến Dịch vụ và Ứng dụng, sẽ cấu thành toàn bộ nội dung thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi và chi phối việc bạn sử dụng Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng, thay thế mọi thỏa thuận, thông tin trao đổi liên lạc và đề xuất đã và đang tồn tại, dù bằng miệng hay bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ phiên bản trước nào của Điều khoản) và chi phối mối quan hệ trong tương lai của chúng tôi.

34.3 Bất kỳ sự không rõ ràng nào trong việc giải thích các Điều khoản này sẽ không được hiểu là sẽ chống lại bên soạn thảo hoặc đưa ra Điều khoản đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được phát hiện là không hợp lệ hoặc hợp pháp theo quy định của luật, điều khoản đó sẽ bị giới hạn hoặc loại bỏ trong phạm vi tối thiểu cần thiết để các Điều khoản khác vẫn có hiệu lực đầy đủ và có thể thực thi được.

PHẦN 35 - GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ LUẬT ĐIỀU CHỈNH

35.1 Toàn bộ các Điều khoản và bất kỳ thỏa thuận riêng biệt nào đã được chúng tôi cung cấp cho bạn theo việc sử dụng Dịch vụ hoặc quyền truy cập vào Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi sẽ được điều chỉnh và giải thích theo quy định của pháp luật của nước Cộng hòa Estonia.

35.2 Chúng tôi tại khuyến khích việc bạn liên hệ trực tiếp với chúng tôi trong trường hợp bạn đang gặp phải vấn đề mọi vấn đề, trước khi yêu cầu sự trợ giúp hoặc giải quyết của tòa án. Trong tình huống không may phát sinh các hành động pháp lý, các Điều khoản này (và tất cả các biểu mẫu, quy tắc hoạt động, chính sách hoặc hướng dẫn khác được kết hợp Thông qua việc tham chiếu hoặc có thể truy cập được bằng siêu liên kết) sẽ được điều chỉnh và giải pháp theo quy định của luật pháp Cộng hòa Estonia, mọi nguyên tắc xung đột pháp luật khác đều không có giá trị áp dụng và đòng thời chúng tôi sẽ loại trừ việc áp dụng Đạo luật giao dịch thông tin máy tính thống nhất hoặc Công ước kiểm soát mua bán hàng hóa quốc tế của Liên hợp quốc.

35.3 Bạn đồng ý rằng Multilogin và Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng của nó được coi là các thực thể riêng biệt, và chúng không làm phát sinh quyền tài phán đối với Multilogin hoặc các công ty con, chi nhánh, nhân viên, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc cổ đông, nói riêng hoặc nói chung, trong bất kỳ khu vực tài phán nào khác ngoài Cộng hòa Estonia.

35.4 Bạn đồng ý rằng bất kỳ hành động pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này, hoặc việc bạn sử dụng hoặc không sử dụng Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng Multilogin, sẽ chỉ được đệ trình để được giải quyết tại các tòa án tiểu bang ở Cộng hòa Estonia và bạn đồng ý và thừa nhận quyền tài phán riêng biệt của các tòa án này.

35.5 Bằng việc đồng ý với Điều khoản, Bạn theo đây từ bỏ và sẽkhông hủy ngang bất kỳ quyền nào bạn có thể có đối với một phiên tòa có bồi thẩm đoàn trong bất kỳ tranh chấp, hành động hoặc thủ tục tố tụng nào tại tiểu bang cư trú của bạn hoặc bởi tiểu bang thành lập (trong trường hợp có).

35.6 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ phương thức giải quyết tranh chấp nào khác như trọng tài, hòa giải hoặc các công cụ tương tự để giải quyết tranh chấp sẽ khôngđược áp dụng trừ khi luật pháp của Cộng hòa Estonia hoặc Liên minh Châu Âu yêu cầu một cách minh thị.

35.7 Trong trường hợp bạn muốn gửi bất kỳ nội dung khiếu nại nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua địa chỉ email là [email protected] – chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết.

PHẦN 36 - THAY ĐỔI VÀ SỬA ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN

36.1 Bạn có thể truy cập để xem lại phiên bản mới nhất của Điều Khoản bất cứ lúc nào trên Trang Web của chúng tôi hoặc thông qua Ứng Dụng. Ứng dụng có các điều khoản dịch vụ bổ sung áp dụng riêng cho người dùng Ứng dụng và có thể truy cập được cho người dùng Ứng dụng khi truy cập vào phần mềm.

36.2 Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, cập nhật, trong việc thực hiện các hoạt động thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Điều Khoản thông qua việc đăng tải các cập nhật hoặc thay đổi lên Trang Web của chúng tôi hoặc thông báo thông qua Ứng Dụng tại thời điểm chúng tôi thấy cần thiết. Các cập nhật hoặc thay đổi như vậy có thể vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở, việc tuân thủ các thay đổi đối với luật hoặc phản ánh các cải tiến đối với Trang web, Dịch vụ hoặc Ứng dụng của chúng tôi.

36.3 Trừ khi chúng tôi có quy định khác, việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào Trang web và / hoặc Dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi sau khi chúng tôi đăng tải bất kỳ sự thay đổi hoặc sửa đổi nào đối với Điều khoản đều sẽ có nghĩa rằng hành vi của bạn tự động cấu thành một sự chấp nhận và đồng ý của bạn với những thay đổi và / hoặc sửa đổi đó. Trong trường hợpTrong trường hợp bạn phản đối các sự thay đổi hoặc sửa đổi, bạn được yêu cầu ngừng ngay việc sử dụng đối với Trang web và / hoặc Dịch vụ và Ứng dụng.

36.4 Bất kỳ lỗi chính tả hoặc thay đổi nào đối với phông chữ hoặc kiểu dáng đều được xem là một lỗi không quan trọng và sẽ không được thông báo.

36.5 Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào hoặc bổ sung vào Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng hiện tại đều sẽ phải tuân thủ quy định của các Điều khoản này.

36.6 Chúng tôi sử dụng các nỗ lực tốt nhất để thông báo cho bạn về các cập nhật, thay đổi, sửa đổi hoặc thay thế của Điều khoản bởi Trang web của chúng tôi hoặc qua e-mail hoặc thông qua Ứng dụng, tuy nhiên, trong mọi trường hợp, bạn có trách nhiệm phải thực hiện việc kiểm tra Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi một cách định kỳ để hiểu biết về các thay đổi.

PHẦN 37 - THÔNG TIN LIÊN HỆ

Multilogin Software OÜ Mã đăng ký: 12660871 Văn phòng đặt tại: Supluse pst 1 - 201A, Tallinn, 11911 ESTONIA Hỗ trợ khách hàng: [email protected] 

PHẦN 37 - THỜI GIAN CÁC ĐIỀU KHOẢN CÓ HIỆU LỰC

Các Điều Khoản này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2022, lúc 00:00 Giờ Đông Âu (EET) và áp dụng cho tất cả các hành động, hoạt động hoặc giao dịchđược thực hiện trên các nền tảng Trang Web, Dịch Vụ của chúng tôi và trong Ứng Dụng kể từ thời điểm này.